პროექტები

მარიკულტურის პროფესიული განათლების პროგრამა

მიზანი: საქართველოში პროფესიული განათლების სექტორში მარიკულტურის (საზღვაო ფერმერობის) სპეციალიზაციის განვითარების ხელშეწყობა.
ამოცანები:
    მარიკულტურის პოტენციალისა და შესაძლებლობების ფართოდ წარმოჩენა და პოპულარიზაცია;
    მარიკულტურის სასწავლო კურსის პროფესიული სასწავლებლების საგანმანათლებლო სისტემაში ინტეგრირება;
    საზღვაო ფერმერთა პირველი სტრუქტურიზებული კონტინგენტის ფორმირება;
    მარიკულტურის სპეციალიზაციის განვითარების კუთხით, მულტისექტორული თანამშრომლობის გაძლიერება.

ძირითადი საქმიანობები:
o    მარიკულტურის, როგორც საქართველოში ახალი პროფესიული სფეროს ფართოდ წარმოჩენისა და პოპულარიზაციის მიზნით საინფორმაციო კამპანიის ორგანიზება;
o    საზღვაო ფერმერთა მოსამზადებელი ვრცელი თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო კურსის ჩატარება; 
o    საზღვაო ფერმერთა პროფესიული გაერთიანების დაფუძნება და მისი ორგანიზაციული განვითარების ხელშეწყობა;
o    საკოორდინაციო ჯგუფის სახით, მარიკულტურის განვითარების საკითხებზე მულტისექტორული დიალოგის  პლატფორმის შექმნა. 
განხორციელების პერიოდი: 15.06.2018 - 15.12.2018
დონორი: ISWD, MCC, MCA Georgia