პროექტები

კინოპლატფორმა - სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის

მიზანი:  აჭარის რეგიონში განსხვავებული რელიგიური ჯგუფების ახალგაზრდებს შორის ტოლერანტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და ინტეგრაციული პროცესების სტიმულირება.
ამოცანები:
    მხატრული ფილმების სასწავლო-შემეცნებითი რესურსის გამოყენებით, მულტიკულტურალიზმის იდეისა 
და დასავლური ღირებულებების ფართოდ წარმოჩენა და აქტუალიზაცია; 
    ახალგაზრდებს შორის ინფორმაციის გაცვლისა და შეხედულებების გაზიარების ხელშეწყობისათვის, თანატოლგანმანათლებლობის მეთოდის დანერგვა და გავრცელება.

ძირითადი საქმიანობები:
o    რელიგიური პლურალიზმისა და ტოლერანტობის კულტურის შესახებ კინოსკოლის ტრენინგ-კურსის ჩატარება;
o    თანამედროვე ლიბერალურ ღირებულებებზე, ახალგაზრდებს შორის ინფორმაციის გაცვლისა და შეხედულებების გაზიარების, საკომუნიკაციო კინო–პლატფორმის შექმნა; 
o    რელიგიური პლურალიზმის, ტოლერანტობის იდეისა და ლიბერალური დასავლური ღირებულებების  პოპულარიზაციის მიზნით აჭარის მუნიციპალიტეტებში კინოჩვენებათა ციკლის ორგანიზება.
განხორციელების პერიოდი: 03.12.2018 - 10.04.2018
დონორი: საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრი